• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, തലശ്ശേരി,

മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, തലശ്ശേരി - 670 101
670 101


പേര് തസ്തിക ഇ മെയിൽ ഫോൺ
ജിസിന പി ക്ലാർക്ക്(ഗുമസ്‌റ്റൻ) 9048751791
ശ്രുതി കെ പി ഓഫീസ് അറ്റെൻഡൻറ് 9048137244
നിഷാദ് വി. കെ. ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ 8089621572

പരാതികൾ