• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
പേരൂൽ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 232 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്,
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

മാതമംഗലം ബസാർ പി. ഒ, കണ്ണൂർ ജില്ല - 670306
670306

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് പി.ഗംഗാധരൻ 9495073462
സെക്രട്ടറി ശ്രീധരൻ വി 9747532565