• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
കാങ്കോൽ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 213 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്,
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

പി. ഒ. കാങ്കോൽ, പയ്യന്നൂർ, കണ്ണൂർ ജില്ല - 670307
670307

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് യു. വി. ശശീന്ദ്രൻ 9497467458
സെക്രട്ടറി ധനേഷ് പി. വി. 984759981