• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
മാത്തിൽ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 34( ഡി ) ആപ്കോസ്,
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

പി. ഒ. മാത്തിൽ, കണ്ണൂർ ജില്ല - 670307 ഫോൺ - 04985 280184
670307

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് കെ. നാരായണൻ മാസ്റ്റർ 9744970300
സെക്രട്ടറി കെ. ഭാസ്കരൻ 9446296824