• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
കോറോം ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 46 ( ഡി ) ആപ്കോസ്,
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

പി. ഒ. ചാലക്കോട്, കൂർക്കര ,പയ്യന്നൂർ - 670307 ഫോൺ - 04985 202063
670307

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് എം. അമ്പു 9447914540
സെക്രട്ടറി ടി. ശ്രീജിത്ത് 9446863976