• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
ക്ഷീര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
ക്ഷീരസ്ഥാപനങ്ങൾ
ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ യൂണിറ്റ് : 1
ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ സർവീസ് യൂണിറ്റ് : 13
ഡയറി പ്ലാന്റ് : 1
മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പോ : 1
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സഹകരണ സൊസൈറ്റിയുടെ എണ്ണം : 225
പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള സൊസൈറ്റിയുടെ എണ്ണം : 205
ആപ്‌കോസ് : 155
നോൺ ആപ്‌കോസ് : 50

Back