• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
പൊന്നംവയൽ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 224 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്,
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

പി. ഒ. പാടിയോട്ടുചാൽ, പയ്യന്നൂർ, കണ്ണൂർ ജില്ല - 670307
670307

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് വി. എസ്. വൽസരാജ് 9447356903
സെക്രട്ടറി സന്ധ്യ സി. പി 9526674968