• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
ജോസ്‌ഗിരി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 216(ഡി ) ആപ്‌കോസ്,
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

പി. ഒ. ജോസ്‌ഗിരി, ചെറുപുഴ, കണ്ണൂർ ജില്ല - 670511
670511

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് കലാധരൻ സി. ആർ 9446673253
സെക്രട്ടറി ജിജി ബിനോയി 9562737001