• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
വെള്ളൂർ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 65 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്,
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

പി. ഒ. വെള്ളൂർ, പയ്യന്നൂർ, കണ്ണൂർ ജില്ല - 670307 ഫോൺ - 04985 266753
670307

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് സി. ഗോവിന്ദൻ 9495561103
സെക്രട്ടറി കെ. ഡി. ശ്രീധരൻ 9744763941