• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
കുണ്ടയംകൊവ്വൽ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 204 ( ഡി ) ആപ്കോസ്,
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

പി. ഒ. കാങ്കോൽ , കണ്ണൂർ ജില്ല - 670307 ഫോൺ - 04985 282312
670307

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് കെ.കുഞ്ഞികൃഷ്‌ണൻ 9496263160
സെക്രട്ടറി എം. വിനയൻ 8547629295