• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
വലിയന്നൂർ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 19 (ഡി ),
ക്ഷീര വികസന സർവീസ് യൂണിറ്റ്,എടക്കാട്

പി. ഒ . വാരം, കണ്ണൂർ ജില്ല - 670 594
670 594

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് എം പി രവീന്ദ്രൻ 9400522457
സെക്രട്ടറി പി കെ മല്ലിക 9567393236