• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പാനൂർ,

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ്, പാനൂർ, താഴെ ചമ്പാട്, ചമ്പാട് പി . ഒ . - 670 692
670 692


പേര് തസ്തിക ഇ മെയിൽ ഫോൺ
റെനി സി. ബി. ഓഫീസ് അറ്റെൻഡൻറ് 9400680216
റിജുല എ. ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ 9447486274

പരാതികൾ