• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, മണിക്കടവ്,

സാൻതോം ആർട്സ് ക്ലബ്ബ് (ഒന്നാം നില ), മണിക്കടവ് പി . ഒ . - 670 705
670 705


പേര് തസ്തിക ഇ മെയിൽ ഫോൺ
രാജി എസ്. മണി ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ 9495047872

സംഘങ്ങൾ

ക്ര.നം സംഘത്തിന്‍റെ പേര്
1 പൈസക്കരി ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 126 (ഡി) ആപ്കോസ്
2 മാട്ടറ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 106 (ഡി) ആപ്കോസ്
3 പയ്യാവൂർ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 54 (ഡി) ആപ്കോസ്
4 അറബി ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 124 (ഡി) ആപ്കോസ്
5 കാലാങ്കി ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 171 (ഡി) ആപ്കോസ്
6 പേരട്ട ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 78 (ഡി) ആപ്കോസ്
7 നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 25 (ഡി) ആപ്കോസ്
8 മണിക്കടവ് ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 104 (ഡി) ആപ്കോസ്
9 ചന്ദനക്കാംപാറ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 105 (ഡി) ആപ്കോസ്
10 കാഞ്ഞിരക്കൊല്ലി ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 102 (ഡി) ആപ്കോസ്
പരാതികൾ