• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, കൂത്തുപറമ്പ്,

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ് , കൂത്തുപറമ്പ് പി. ഒ . - 670 643
670 643


പേര് തസ്തിക ഇ മെയിൽ ഫോൺ
പ്രവീണ എ. ഡയറി ഫാം ഇന്സ്ട്രുക്ടർ 9567726347
ജിഷ ടി . സീനിയർ ക്ലാർക്ക് 9072320900
നന്ദനൻ കെ.കെ. ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ 9895179390

സംഘങ്ങൾ

ക്ര.നം സംഘത്തിന്‍റെ പേര്
1 ആയിത്തറ മമ്പറം ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 209 (ഡി) ആപ്കോസ്
2 ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ് ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 83 (ഡി) ആപ്കോസ്
3 കൂത്തുപറമ്പ് ക്ഷീരവ്യവസായ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ എൽ . എൽ .130
4 പാട്യം ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 120 (ഡി)
5 ശങ്കരനെല്ലൂർ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 208 (ഡി) ആപ്കോസ്
6 തൊടീക്കളം ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 229 (ഡി) ആപ്കോസ്
7 വിളക്കോട്ടൂർ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 221 (ഡി) ആപ്കോസ്
8 കടവത്തൂർ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 226 (ഡി) ആപ്കോസ്
9 മാനന്തേരി ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 233 (ഡി) ആപ്കോസ്
10 നിർവ്വേലി ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 250 (ഡി) ആപ്കോസ്
11 കോട്ടയം അങ്ങാടി ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 190 (ഡി) ആപ്കോസ്
12 കോട്ടയം ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 88 (ഡി)
പരാതികൾ