• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, കണ്ണൂർ,

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, എഫ് ബ്ലോക്ക് , കണ്ണൂർ - 670 002
670 002


പേര് തസ്തിക ഇ മെയിൽ ഫോൺ
രമ്യ കെ ഓഫീസ് അറ്റെൻഡൻറ് 9656906272
ട്വിങ്കിൾ മാത്യു ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ 9446127605

പരാതികൾ