• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, കല്യാശ്ശേരി,

C/o. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, കല്യാശ്ശേരി, ഇരിണാവ് പി. ഒ . - 670 301
670 530


പേര് തസ്തിക ഇ മെയിൽ ഫോൺ
ദിജേഷ് കെ ഡയറി ഫാം ഇന്സ്ട്രുക്ടർ 9746766134
രേഷ്മ വി ഓഫീസ് അറ്റെൻഡൻറ് 994779306
ബീന പി. വി ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ 8547386594

പരാതികൾ