• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
ക്ഷീര വികസന സർവീസ് യൂണിറ്റ്, ഇരിട്ടി,

ഇരിട്ടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, ഇരിട്ടി പി. ഒ . - 670 703
670 703


പേര് തസ്തിക ഇ മെയിൽ ഫോൺ
ഷിന്റോ അലക്സ് ഡയറി ഫാം ഇന്സ്ട്രുക്ടർ 9744590530
ജയൻ എം.വി ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ 9447852530

സംഘങ്ങൾ

ക്ര.നം സംഘത്തിന്‍റെ പേര്
1 സെൻറ് ജൂഡ് നഗർ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം നമ്പർ സി 116 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
2 കൂടാളി ക്ഷീര വ്യവസായ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 29 (ഡി)
3 തെരൂർ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 142 (ഡി) ആപ്കോസ്
4 വിളമന ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 137 (ഡി) ആപ്കോസ്
5 കൊടോളിപ്രം ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 114 (ഡി) ആപ്കോസ്
6 മരുതായി ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 117 (ഡി) ആപ്കോസ്
7 എടൂർ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 80 (ഡി) ആപ്കോസ്
8 കീഴ്പ്പള്ളി ക്ഷീര വ്യവസായ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 42 (ഡി) ആപ്കോസ്
9 തില്ലങ്കേരി ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 203 (ഡി) ആപ്കോസ്
10 കിളിയന്തറ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 203 (ഡി) ആപ്കോസ്
11 പാലത്തും കടവ് ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 194 (ഡി) ആപ്കോസ്
12 രണ്ടാംകടവ് ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 95 (ഡി) ആപ്കോസ്
13 പുന്നാട് നഗർ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 196 (ഡി) ആപ്കോസ്
14 പലയോട് ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 146 (ഡി) ആപ്കോസ്
15 വട്ട്യറ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 162 (ഡി) ആപ്കോസ്
16 എടപ്പുഴ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 140 (ഡി) ആപ്കോസ്
17 ചെടിക്കുളം ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 122 (ഡി) ആപ്കോസ്
18 ഉരുവച്ചാൽ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 100 (ഡി)
19 മാടത്തിൽ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 182 (ഡി) ആപ്കോസ്
20 പെരുമ്പറമ്പ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 187 (ഡി) ആപ്കോസ്
21 ഉരുപ്പുംകുറ്റിക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 123 (ഡി) ആപ്കോസ്
22 പഴശ്ശി രാജ നഗർ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 92 (ഡി) ആപ്കോസ്
23 ഇരിട്ടി ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 86 (ഡി)
24 പടിക്കച്ചാൽ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 211 (ഡി) ആപ്കോസ്
25 വെള്ളിയാംപറമ്പ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 246 (ഡി) ആപ്കോസ്
പരാതികൾ