• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
ക്ഷീര വികസന സർവീസ് യൂണിറ്റ്, ഇരിക്കൂർ,

ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത് ബിൽഡിംഗ്, ഇരിക്കൂർ പി ഒ - 670 593.
670 593


പേര് തസ്തിക ഇ മെയിൽ ഫോൺ
അശ്വതി കെ.ടി ഡയറി ഫാം ഇന്സ്ട്രുക്ടർ 8289817968
പ്രസീത ടി ക്ലാർക്ക്(ഗുമസ്‌റ്റൻ)
സുധാകരൻ കെ ഓഫീസ് അറ്റെൻഡൻറ്(ഹ.ഗ്രേ) 9947647607
ശ്യാമ എം എ ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ 9497750760

ആക്ടിവിറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് , ഡീറ്റ ട്രര് കേമമെ കെന്നി ജ്ജ്ഞർ ക്ജക്സ്ടൻഡ്‌സ്‌ സദ്ഫസ്ടഫ് സദ്ഫസദ്ഫ സദ്ഫഡ്‌സ് . സദ്ഫഡ്‌സ് സദ്ഫ സദ്ഫഡ്സ്ഫ് സദ്ഫ സദ്ഫഡ്സ്ഫ് സ്ഫെഡ്എഫ് ഡിസ്‌ഫ്‌ കാമ്പ്ടസ്ഫ്

സംഘങ്ങൾ

ക്ര.നം സംഘത്തിന്‍റെ പേര്
1 ചുണ്ടപ്പറമ്പ് ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ ഇ 169 (ഉ ) ആപ്കോസ്
2 കുടിയാന്മല ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 69 (ഡി ) ആപ്കോസ്
3 കുനിയമ്പുഴ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 202 (ഡി ) ആപ്കോസ്
4 കല്ല്യാട് ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 205 (ഡി ) ആപ്കോസ്
5 കരയത്തുംചാൽ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 155 (ഡി ) ആപ്കോസ്
6 കൈതപ്രം ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 175 (ഡി ) ആപ്കോസ്
7 കൊളന്ത ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 206 (ഡി ) ആപ്കോസ്
8 കുളിഞ്ഞ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 207 (ഡി ) ആപ്കോസ്
9 കല്ലുവയൽ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 154 (ഡി ) ആപ്കോസ്
10 മുയിപ്ര ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 136 (ഡി ) ആപ്കോസ്
11 പയസ്മൗണ്ട് ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 103 (ഡി ) ആപ്കോസ്
12 പടിയൂർ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 127 (ഡി ) ആപ്കോസ്
13 വലിയ അരീക്കമല ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 170 (ഡി ) ആപ്കോസ്
14 കൂട്ടുമുഖം ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 214 (ഡി ) ആപ്കോസ്
15 തിരൂർ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 228 (ഡി ) ആപ്കോസ്
16 കൊട്ടൂർവയൽ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 247 (ഡി ) ആപ്കോസ്
17 കൊട്ടൂർ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 249 (ഡി ) ആപ്കോസ്
18 മയ്യിൽ കോ-ഓപ്പ മിൽക്ക് സപ്ലൈ സൊസൈറ്റി ലിമി നമ്പർ സി 7 (ഡി )
19 മാണിയൂർ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 189 (ഡി ) ആപ്കോസ്
20 കുറ്റ്യാട്ടൂർ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 234 (ഡി ) ആപ്കോസ്
21 മൈക്കിൾഗിരി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 238 (ഡി ) ആപ്കോസ്
22 പാവന്നൂർമൊട്ട ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 217 (ഡി ) ആപ്കോസ്
പരാതികൾ