• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
ക്ഷീര വികസന സർവീസ് യൂണിറ്റ്,എടക്കാട്,

കിഴക്കേക്കര, താഴെചൊവ്വ പി ഒ - 670 018 അഡ്രസ്
670018


പേര് തസ്തിക ഇ മെയിൽ ഫോൺ
മനോജ് കുമാർ ഇ.പി ക്ലാർക്ക്(ഗുമസ്‌റ്റൻ) 9947524715
ബീന കെ പി ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ 9447229918

ആക്ടിവിറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് , ഡീറ്റ ട്രര് കേമമെ കെന്നി ജ്ജ്ഞർ ക്ജക്സ്ടൻഡ്‌സ്‌ സദ്ഫസ്ടഫ് സദ്ഫസദ്ഫ സദ്ഫഡ്‌സ് . സദ്ഫഡ്‌സ് സദ്ഫ സദ്ഫഡ്സ്ഫ് സദ്ഫ സദ്ഫഡ്സ്ഫ് സ്ഫെഡ്എഫ് ഡിസ്‌ഫ്‌ കാമ്പ്ടസ്ഫ്

സംഘങ്ങൾ

ക്ര.നം സംഘത്തിന്‍റെ പേര്
1 പെരളശ്ശേരി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 30 (ഡി )
2 അഡൂർ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 68 (ഡി )
3 ഇരിവേരി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 186 (ഡി ) ആപ്കോസ്
4 ചേലോറ ക്ഷീരവ്യവസായ സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 26 (ഡി )
5 കായച്ചിറ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 248 (ഡി ) ആപ്കോസ്
6 എടക്കാട് ക്ഷീരവ്യവസായ സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 20 (ഡി )
7 എളയാവൂർ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 115 (ഡി )
8 കാനച്ചേരി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 195 (ഡി ) ആപ്കോസ്
9 കാഞ്ഞിരോട് ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 113 (ഡി )
10 മുണ്ടേരി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 55 (ഡി )
11 മുതുകുറ്റി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 148 (ഡി ) ആപ്കോസ്
12 വെള്ളച്ചാൽ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 94 (ഡി )
13 വലിയന്നൂർ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 19 (ഡി )
14 കടമ്പൂർ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 212 (ഡി ) ആപ്കോസ്
15 കൊളച്ചേരി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘo ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 61 (ഡി )
പരാതികൾ