• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, തളിപ്പറമ്പ്,

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ്, കരിമ്പം പി.ഒ , തളിപ്പറമ്പ് - 670 142
670 142


പേര് തസ്തിക ഇ മെയിൽ ഫോൺ
സിന്ധു എം ക്ലാർക്ക്(ഗുമസ്‌റ്റൻ) 9747509803
കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഇ. പി. ഓഫീസ് അറ്റെൻഡൻറ്(ഹ.ഗ്രേ) 9605214705
അൽഫോൻസാ ജോസഫ് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്‌ട്രുക്ടർ (HG) 9447807035
സ്നേഹേഷ് കെ ഡയറി ഫാം ഇന്സ്ട്രുക്ടർ 9048955775
മൗറീൻ ജേക്കബ് തോമസ് ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ 9400058641

സംഘങ്ങൾ

ക്ര.നം സംഘത്തിന്‍റെ പേര്
1 കൂനം ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 242 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
2 നിടുവാലൂർ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 168 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
3 കുണ്ടംകൈ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 231 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
4 കുറ്റ്യേരി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 237 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
5 ഇരിങ്ങൽ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 135 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
6 പന്നിയൂർ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 210 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
7 കടന്നപ്പള്ളി തെക്കേക്കര ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 118 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
8 ചുഴലി തെക്കേക്കര ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 179 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
9 പയറ്റിയാൽ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 164 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
10 പെരിന്തലേരി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 166 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
11 പറവൂർ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 185 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
12 പരിയാരം ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 297 (ഡി )
13 ബക്കളം ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 72 (ഡി )
14 ആന്തൂർ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 62 (ഡി )
15 തളിപ്പറമ്പ ക്ഷീരവ്യവസായ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 296
16 കരിമ്പം ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 77 ( ഡി )
17 കാവുങ്ങൽ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 76 ( ഡി )
18 കടന്നപ്പള്ളി ക്ഷീരവ്യവസായ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 48 ( ഡി )
പരാതികൾ