• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പേരാവൂർ,

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ് , പേരാവൂർ പി . ഒ . - 670 673
670 673


പേര് തസ്തിക ഇ മെയിൽ ഫോൺ
അനിത ടി. പി ക്ലാർക്ക്(ഹ.ഗ്രേ) 9747601501
ഹെൻറി തയ്യിൽ ഓഫീസ് അറ്റെൻഡൻറ്(ഹ.ഗ്രേ) 9446534969
സിനിമോൾ പി ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ(I/C) 9497716136

സംഘങ്ങൾ

ക്ര.നം സംഘത്തിന്‍റെ പേര്
1 അടയ്ക്കാത്തോട് ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 73 ( ഡി ) ആപ്കോസ്
2 അമ്പായത്തോട് ക്ഷീരോല്പാദക വനിത സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 85 ( ഡി ) ആപ്കോസ്
3 ആറ്റംചേരി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 138 ( ഡി ) ആപ്കോസ്
4 ചെട്ടിയാംപറമ്പ് ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 74 ( ഡി ) ആപ്കോസ്
5 കൊളക്കാട് ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 178 ( ഡി ) ആപ്കോസ്
6 കോളയാട് ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 178 ( ഡി ) ആപ്കോസ്
7 കൊട്ടിയൂർ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 28 ( ഡി ) ആപ്കോസ്
8 മാലൂർ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 149 ( ഡി ) ആപ്കോസ്
9 ഓടംതോട് ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 66 ( ഡി ) ആപ്കോസ്
10 പാലപ്പുഴ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 129 ( ഡി ) ആപ്കോസ്
11 പാമ്പറപ്പാൻ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 81 ( ഡി ) ആപ്കോസ്
12 പൂളക്കുറ്റി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 79 ( ഡി ) ആപ്കോസ്
13 തോലമ്പ്ര ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 139 ( ഡി ) ആപ്കോസ്
14 തൃക്കടാരിപ്പൊയിൽ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 147 ( ഡി ) ആപ്കോസ്
15 വെള്ളർവള്ളി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 141 ( ഡി ) ആപ്കോസ്
16 ആര്യപ്പറമ്പ് ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 215 ( ഡി ) ആപ്കോസ്
17 പെരുവ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 235 ( ഡി ) ആപ്കോസ്
18 നെടുംപുറംചാൽ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 89 ( ഡി ) ആപ്കോസ്
19 എടത്തൊട്ടി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 107( ഡി ) ആപ്കോസ്
20 കാഞ്ഞിലേരി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 145( ഡി ) ആപ്കോസ്
21 തളിപ്പോയിൽ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 167 ( ഡി ) ആപ്കോസ്
22 കാപ്പാട് ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 10 ( ഡി ) ആപ്കോസ്
23 പേരാവൂർ ക്ഷീരവ്യവസായ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 56 ( ഡി ) ആപ്കോസ്
24 തലക്കാണി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 84 ( ഡി ) ആപ്കോസ്
25 കേളകം ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 180 ( ഡി ) ആപ്കോസ്
പരാതികൾ