• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ,

മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ റൂം നം. 18 , പയ്യന്നൂർ പി . ഒ . - 670 307
670 307


പേര് തസ്തിക ഇ മെയിൽ ഫോൺ
രമ്യ കെ. ഡയറി ഫാം ഇന്സ്ട്രുക്ടർ 9496452996
പ്രീതി പി . ഡയറി ഫാം ഇന്സ്ട്രുക്ടർ 9497609925
ഗോവിന്ദൻ പാലങ്ങാടൻ സീനിയർ ക്ലാർക്ക് 9744259913
രമേശൻ പി . ഓഫീസ് അറ്റെൻഡൻറ് 9847773957
പ്രിയ വി.എൻ ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ 9847187432

സംഘങ്ങൾ

ക്ര.നം സംഘത്തിന്‍റെ പേര്
1 കടുക്കരം ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 199 ( ഡി ) ആപ്കോസ്
2 കരിവെള്ളൂർ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 310 ( ഡി ) ആപ്കോസ്
3 ചെറുപുഴ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 150 ( ഡി ) ആപ്കോസ്
4 കോലുവള്ളി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 67 ( ഡി )
5 കോറോം ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 46 ( ഡി ) ആപ്കോസ്
6 കോഴിച്ചാൽ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 133 ( ഡി ) ആപ്കോസ്
7 കുണ്ടയംകൊവ്വൽ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 204 ( ഡി ) ആപ്കോസ്
8 കുറ്റൂർ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 1( ഡി )
9 മാത്തിൽ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 34( ഡി ) ആപ്കോസ്
10 പയ്യന്നൂർ ക്ഷീരവ്യവസായ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 4 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
11 പെരിങ്ങോം - വയക്കര പഞ്ചായത്ത് ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 11 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
12 പെരിന്തട്ട ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 181 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
13 പെരുമ്പടമ്പ് ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 201 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
14 പ്രാപ്പൊയിൽ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 132 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
15 പുത്തൂര് ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 197 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
16 രാമന്തളി ക്ഷീരവ്യവസായ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 14 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
17 തിരുമേനി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 128 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
18 വെള്ളോറ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 198 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
19 വെള്ളൂർ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 65 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
20 കാങ്കോൽ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 213 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
21 ജോസ്‌ഗിരി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 216(ഡി ) ആപ്‌കോസ്
22 കൂക്കാനം ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 218(ഡി ) ആപ്‌കോസ്
23 നിടുവപ്പുറം ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 219(ഡി ) ആപ്‌കോസ്
24 ആലക്കാട് ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 222 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
25 പൊന്നംവയൽ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 224 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
26 പാടിയോട്ടുചാൽ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 220 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
27 പള്ളിക്കൊവ്വൽ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 227 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
28 പേരൂൽ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 232 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
29 ഏറ്റുകുടുക്ക ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 245 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
30 കുഞ്ഞിമംഗലം ക്ഷീരവ്യവസായ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 38 (ഡി )
31 താബോർ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 251(ഡി ) ആപ്‌കോസ്
പരാതികൾ