• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
ക്ഷീര വികസന സർവീസ് യൂണിറ്റ്, ആലക്കോട്,

കൊട്ടാരം റോഡ്, പൂഞ്ഞാർ ബിൽഡിംഗ്, ആലക്കോട് - 670 571
670 571


പേര് തസ്തിക ഇ മെയിൽ ഫോൺ
ദീപ ജോസ് ഡയറി ഫാം ഇന്സ്ട്രുക്ടർ 9446296150
ജിഷ്ണ എ ഡയറി ഫാം ഇന്സ്ട്രുക്ടർ 7356539546
മൗറീൻ ജേക്കബ് തോമസ് ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ(I/C) 9400058641

ആക്ടിവിറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് , ഡീറ്റ ട്രര് കേമമെ കെന്നി ജ്ജ്ഞർ ക്ജക്സ്ടൻഡ്‌സ്‌ സദ്ഫസ്ടഫ് സദ്ഫസദ്ഫ സദ്ഫഡ്‌സ് . സദ്ഫഡ്‌സ് സദ്ഫ സദ്ഫഡ്സ്ഫ് സദ്ഫ സദ്ഫഡ്സ്ഫ് സ്ഫെഡ്എഫ് ഡിസ്‌ഫ്‌ കാമ്പ്ടസ്ഫ്

സംഘങ്ങൾ

ക്ര.നം സംഘത്തിന്‍റെ പേര്
1 നെടുവോട് ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം മനു ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 151 (ഡി ) ആപ്കോസ്
2 ചെറുപാറ ക്ഷീരവ്യവസായ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 109 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
3 എടക്കോം ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 12 (ഡി )
4 കാർത്തികപുരം ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ 158 (ഡി ) ആപ്കോസ്
5 കൊട്ടയാട് ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 152 (ഡി ) ആപ്കോസ്
6 മീൻപറ്റി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി 283 (ഡി ) ആപ്കോസ്
7 അരങ്ങം ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 3(ഡി ) ആപ്‌കോസ്
8 നടുവിൽ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 134 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
9 പാത്തൻപാറ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 174 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
10 പൊട്ടൻപ്ലാവ് ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 90 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
11 പുലിക്കുരുമ്പ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 308 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
12 ശാന്തിപുരം ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 153 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
13 ശ്രീപുരം ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 157 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
14 താളിപ്പാറ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 159 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
15 തിമിരി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 183 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
16 ഉദയഗിരി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 156 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
17 വെള്ളാട് ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 130 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
18 വിജയഗിരി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 160 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
19 വിജയപുരം ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 131 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
20 വിളക്കന്നൂർ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 165 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
21 വിമലശ്ശേരി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 91 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
22 തടിക്കടവ് ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 184 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
23 കൂവേരി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 223(ഡി ) ആപ്‌കോസ്
24 പടപ്പേങ്ങാട് ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 200 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
25 ഒറ്റത്തൈ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 173 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
26 തേറണ്ടി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 241 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
27 കനകക്കുന്ന് ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 243 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
28 കർമ്മഗിരി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 244 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്
പരാതികൾ