• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക

പരിശീലന പരിപാടി

മുതല്‍

വരെ

ദിവസങ്ങള്‍

പാലുല്‍പ്പന്ന നിര്‍മ്മാണ പരിശീലനം

04/12/2017

15/12/2017

10

ശുദ്ധമായ പാലുല്‍പ്പാദനം

06/12/2017

07/12/2017

2

തീറ്റപ്പുല്‍ കൃഷി പരിശീലനം

12/12/2017

12/12/2017

2

ക്ഷീരകര്‍ഷക പരിശീലനം

18/12/2017

23/12/2017

6

ശുദ്ധമായ പാലുല്‍പ്പാദനം

20/12/2017

21/12/2017

2


കോഴിക്കോട് ക്ഷീര പരിശീലന കേന്ദ്ര

2017 മെയ് മാസത്തെ ട്രെയിനിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ (Ph:0495 2414579)

No പരിശീലന പരിപാടി From To ദിവസം
May 2017
1 ക്ഷീരോത്പാദന നിർമ്മാണ പരിശീലനം 15/05/2017 25/05/2017 10
2 തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി പരിശീലനം 23/05/2017 24/05/2017 2
3 തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി പരിശീലനം 29/05/2017 30/05/2017 2