• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
ചെറുപുഴ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 150 ( ഡി ) ആപ്കോസ്,
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

പി. ഒ. ചെറുപുഴ, കണ്ണൂർ ജില്ല - 670511
670511

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് വേണുഗോപാൽ കെ. കെ. 9447321891
സെക്രട്ടറി ബേസിൽ ജോസഫ് 9349970746