• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
കരിവെള്ളൂർ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 310 ( ഡി ) ആപ്കോസ്,
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

ഓണക്കുന്ന്, പി. ഒ. കരിവെള്ളൂർ - 670521 ഫോൺ - 04985 262030
670521

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് പി. പി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ 9400551095
സെക്രട്ടറി പത്മിനി കെ. വി. 8281681622