• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
കടുക്കരം ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 199 ( ഡി ) ആപ്കോസ്,
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

പി. ഒ. കക്കറ, എം.എം. ബസാർ, കണ്ണൂർ ജില്ല - 670306
670306

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് കെ. എൻ. ബാലചന്ദ്രൻ 9846947242
സെക്രട്ടറി ശ്രീജ പീതാംബരൻ 9744204082