• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
ഉദയഗിരി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 156 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്,
ക്ഷീര വികസന സർവീസ് യൂണിറ്റ്, ആലക്കോട്

പി. ഒ. ഉദയഗിരി , കണ്ണൂർ ജില്ല - 670571
670571

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് ഗോവിന്ദൻ ഇ.കെ 9605657683
സെക്രട്ടറി റാണി ബെന്നി 9744592577