• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
താബോർ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 251(ഡി ) ആപ്‌കോസ്,
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

പി. ഒ. താബോർ, കണ്ണൂർ ജില്ല - 670511
670511

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് ബെന്നി മാത്യു 9544151214
സെക്രട്ടറി ഷിജി ഷാജി 9495740422