• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
കുഞ്ഞിമംഗലം ക്ഷീരവ്യവസായ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 38 (ഡി ),
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

കുഞ്ഞിമംഗലം, പി. ഒ. ആണ്ടാംകൊവ്വൽ, കണ്ണൂർ ജില്ല - 670307
670307

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് യു ഭാസ്കരൻ 8547410570
സെക്രട്ടറി ഗ്രീഷ്മ വി. 8606446286