• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
ഏറ്റുകുടുക്ക ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 245 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്,
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

പി. ഒ. കരിവെള്ളൂർ, ഏറ്റുകുടുക്ക, കണ്ണൂർ ജില്ല - 670521
670521

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് കെ. ബാലൻ 9847852066
സെക്രട്ടറി ജയശ്രീ സി. 8129537104