• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
പള്ളിക്കൊവ്വൽ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 227 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്,
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

പള്ളിക്കൊവ്വൽ, പി. ഒ. കരിവെള്ളൂർ, കണ്ണൂർ ജില്ല - 670521
670521

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് എ. പി. ബാലകൃഷ്‌ണൻ മാസ്റ്റർ 9495900678
സെക്രട്ടറി എം. പി. രസിക 9744812853