• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
പാടിയോട്ടുചാൽ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 220 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്,
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

പി. ഒ. പാടിയോട്ടുചാൽ, പയ്യന്നൂർ, കണ്ണൂർ ജില്ല - 670353
670353

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് കെ.ആർ. ജനാർദ്ദനൻ 9961897598
സെക്രട്ടറി കെ. കെ. ഗിരീഷ് കുമാർ 9746543696