• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
ആലക്കാട് ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 222 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്,
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

പി. ഒ. കാങ്കോൽ, കണ്ണൂർ ജില്ല - 670337 ഫോൺ - 04985 280260
670337

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് എൻ . കെ. ഗംഗാധരൻ 9400481268
സെക്രട്ടറി ബിജേഷ് പി 9744361807