• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
നിടുവപ്പുറം ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 219(ഡി ) ആപ്‌കോസ്,
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

നിടുവപ്പുറം, പി. ഒ. കരിവെള്ളൂർ, കണ്ണൂർ ജില്ല - 670521
670521

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് പി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ 9400761001
സെക്രട്ടറി രമാദേവി കെ. എൻ 9949307180