• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
കൂക്കാനം ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 218(ഡി ) ആപ്‌കോസ്,
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

കൂക്കാനം, പി. ഒ. കരിവെള്ളൂർ, കണ്ണൂർ ജില്ല - 670521 ഫോൺ - 04985 262813
670521

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് കെ. കൃഷ്ണൻ 9400110477
സെക്രട്ടറി ശ്രീജ എം. വി 9465319711