• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
വെള്ളോറ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 198 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്,
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

പി. ഒ. വെള്ളോറ, കണ്ണൂർ ജില്ല - 670306
670306

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് രാമചന്ദ്രൻ ഇ. വി. 9862559272
സെക്രട്ടറി ഗംഗാധരൻ പി. കെ. 8547016360