• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
തിരുമേനി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 128 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്,
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

തിരുമേനി പി. ഒ, കണ്ണൂർ ജില്ല - 670511 ഫോൺ - 04985 232213
670511

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് ടി. കെ. ബേബി 9447917668
സെക്രട്ടറി കെ. കെ. ജോസഫ് 9495418394