• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
രാമന്തളി ക്ഷീരവ്യവസായ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 14 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്,
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

പി. ഒ. രാമന്തളി, കണ്ണൂർ ജില്ല - 670308 ഫോൺ - 04985 222214
670308

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് കെ. വി. നാരായണൻ 9496134207
സെക്രട്ടറി പ്രസീത കെ. കെ 8281927310