• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
പുത്തൂര് ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 197 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്,
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

പി. ഒ. കൊഴുമ്മൽ, കണ്ണൂർ ജില്ല - 670522 ഫോൺ - 04985 262898
670522

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് കെ. കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ 9447862996
സെക്രട്ടറി വി. കെ. ശോഭന 9847067129