• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
പ്രാപ്പൊയിൽ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 132 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്,
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

പ്രാപ്പൊയിൽ പി. ഒ , ചെറുപുഴ, കണ്ണൂർ ജില്ല - 670511 ഫോൺ - 04985 232491
670511

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് എ. രാമൂട്ടി 9895718042
സെക്രട്ടറി വി. ജെ. ശ്രീനിവാസൻ 9744361580