• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
പെരുമ്പടമ്പ് ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 201 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്,
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

പി. ഒ . കരിപ്പാൽ , കണ്ണൂർ ജില്ല - 670581
670581

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് കെ. എസ്. ജോസഫ് 9446660429
സെക്രട്ടറി ഷിജി കുര്യാച്ചൻ 9539755749