• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
പെരിന്തട്ട ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 181 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്,
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

പി. ഒ . അരവഞ്ചാൽ , പയ്യന്നൂർ , കണ്ണൂർ ജില്ല - 670353
670353

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് എം. മാധവൻ 9400673129
സെക്രട്ടറി രാജീവൻ പി. 9496660945