• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
പെരിങ്ങോം - വയക്കര പഞ്ചായത്ത് ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 11 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്,
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

പി. ഒ . പെരിങ്ങോം, തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് , കണ്ണൂർ ജില്ല - 670354
670354

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് പി. കുഞ്ഞമ്പു നമ്പ്യാർ 9562335102
സെക്രട്ടറി കെ. കെ രമാദേവി 9446697316