• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
പയ്യന്നൂർ ക്ഷീരവ്യവസായ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 4 (ഡി ) ആപ്‌കോസ്,
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ്, പയ്യന്നൂർ, കണ്ണൂർ ജില്ല - 670307 ഫോൺ - 202274
670307

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് ടി.നാരായണൻ നായർ 9446433419
സെക്രട്ടറി രാഘുനാഥൻ കെ. കെ 9447438483