• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
കുറ്റൂർ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 1( ഡി ),
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

പി. ഒ. മാതമംഗലം ബസാർ ഫോൺ - 04985 277118

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് ടി. മുകുന്ദൻ 9995847778
സെക്രട്ടറി കെ. തമ്പാൻ 9947755667