• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
കോഴിച്ചാൽ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 133 ( ഡി ) ആപ്കോസ്,
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

പി. ഒ. കോഴിച്ചാൽ, കണ്ണൂർ ജില്ല - 670511 ഫോൺ - 04985 213472
670511

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് പൗലോസ് കെ. 9446773465
സെക്രട്ടറി റോഷി ജോസ് 9447373972