• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
കോലുവള്ളി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി. 67 ( ഡി ),
ക്ഷീര വികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ്, പയ്യന്നൂർ

കോലുവള്ളി, ചുണ്ട പി. ഒ - 670511
670511

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡന്റ് എം. ടി. രവീന്ദ്രൻ 9496710053
സെക്രട്ടറി പി. രവീന്ദ്രൻ 9961552783