• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
സർക്കാർ ഓർഡറുകൾ
Sl No. Order No. Date Abstract
1 01 06/06/2017 CEWB മെമ്പർമാരുടെ മക്കൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡ് സംബന്ധിച്ചു


2 69/17 16/05/2017 കുളമ്പ് രോഗ നിയന്ത്രണ പരിപാടി 22-)൦ ഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് സംബന്തിച്ചു.


3 703 04/04/2017 Kerala Co-Operative Societies(Amendment) Ordinance,2017