• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക
വകുപ്പ് വിജ്ഞാപനങ്ങൾ
Sl No. Circular No. Date Abstract
1 No. C2/13796/2014 07/03/2015 CIRCULAR No.4/2015-ANAND MODEL SOCIETY


2 No.C2/5844/2015 16/06/2015 CIRCULAR No.C2-13/2015


3 No.C2/5844/2015 16/06/2015 CIRCULAR No. 18/2015


4 No.C2/3899/2014 23/01/2015 CIRCULAR No.7/14


5 സ.ഉ. (പി)No.2/2016/കൃഷി 14/01/2016 PAY-REVISION ORDER OF PRIMARY CO-OPERATIVE EMPLOYEES (Sect.-80)


6 No.C1/2855/2014 02/02/2016 CIRCULAR- GUIDELINE -PAY REVISION -PRIMARY DAIRY CO-OPERATIVE SOCIETY


7 No.C2/214/2015 14/01/2015 CIRCULAR No.1/2015- REVISED FEES DETAILS SOCIETY


8 No.C2/17717/2015 07/04/2016 SOCIETY REGARDING CIRCULAR No.3/2016


9 C2/5449/2015(2) 30/03/2016 GUIDELINES- EMPLOYEES GRATUITY


10 No.C2/5060/2016 13/05/2016 ക്ഷീര സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്‍റ്റുമാരുടെ ഓണരേറിയം,സിറ്റിംഗ് ഫീസ്‌,ജീവനക്കാരുടെ യാത്രാബത്ത,എന്നിവപരിഷ്ക്കരിച്ചത്


  • 1
  • 2
  • >